بیماری های انگلی روده

•بیماری های انگلی روده
•مقدمه‌
•امروزه‌ در بسیاری‌ از نقاط جهان‌ بیماریهای‌ مسری‌مشکلات‌ بسیاری‌ را برای‌جوامع‌ انسانی‌ به‌ وجودمی‌آورد
•‌بیماریهای‌ انگلی‌ با انتشاری‌گسترده‌ به‌ عللی‌ از قبیل‌ فقر،سؤ تغذیه‌، بی‌سوادی‌، و ازدیادبی‌ رویه‌ جمعیت‌، فقدان‌تسهیلات‌ بهداشتی‌ بخش‌ عمده‌ای‌ ازمشکلات‌ را به‌ خود اختصاص‌می‌دهد
•در برخی‌از مناطق‌ جهان‌ سهم‌ بیماریهای‌انگلی‌ در ایجاد خسارات‌اجتماعی‌، اقتصادی‌ با برخی‌بیماریها نظیر سل‌، بیماریهای‌مقاربتی‌، بیماریهای‌ قابل‌پیشگیری‌ با واکسن‌ وعفونتهای‌ حاد تنفسی‌ برابری‌می‌کند.
• تعریف‌:

      انگل‌ به‌ موجودی‌ گفته‌می‌شود که‌ در داخل‌ یا خارج‌پیکر موجود زنده‌ دیگری‌ به‌طور موقت‌ به‌ سر می‌برد و ازآن‌ تغذیه‌ می‌کند
     با توجه‌ به‌ شرایط جوی‌ و جغرافیایی‌ کشور ما و خصوصیات‌زندگی‌، پایه‌های‌ فرهنگی‌ وبهداشتی‌ مردم‌ ما انواع‌ مختلف‌انگلها خصوصا گونه‌های‌بیماری‌زا می‌توانند درایران زیست‌ کنند
افراد آلوده‌ ممکن‌است‌ بعد از بهبود ظاهری‌ وبدون‌ داشتن‌ هر گونه‌ علایم‌کلینیکی‌ به‌ صورت‌ ناقلین‌بیماری‌ درآیند و خود نقش‌منبع‌ آلوده‌ را برای‌ افراد سالم‌به‌ عهده‌ بگیرند.

 

•تقسیم بندی انگل ها

     ۱ - انگلهای‌ خارجی‌:
• به‌انگلهایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ درخارج‌ از بدن‌ میزبان‌ و در سطح‌بدن‌ او زندگی‌ می‌کنند، مانندشپشها.
     ۲ - انگلهای‌ داخلی‌:
•به‌انگلهایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ داخل‌بدن‌ میزبان‌ خود زندگی‌می‌کنند، مانند کرمهای‌روده‌ای‌.

 

انواع  شایع انگل های روده ای

ژیاردیازیس‌

• ژیاردیازیس‌

     ژیاردیا لامبلیا یک‌ پروتوزوئرفلاژل‌دار است‌ که‌ عامل‌ ایجاداسهال‌ عفونی‌ می‌باشد.

•این‌عفونت‌ در کودکان‌ بیشتر ازبالغین‌ شایع‌ است‌.
•در مراکزنگهداری‌ کودکان‌ عقب‌ مانده‌ذهنی‌ و مهدکودک‌ها ابتلا گروهی دیده میشود
•ژیاردیا‌ در افراد مبتلا به‌سوء تغذیه‌ و یا نقص‌ ایمنی‌بیشتر دیده میشود
• راه‌ انتقال‌:
• ژیاردیا لامبلیا در انسان‌ ازطریق‌ خوردن‌ کیست‌ به‌ وجودمی‌آید.
•کیست‌ها از طریق‌مدفوع‌ افراد آلوده‌ دفع‌می‌شوند و آب‌ و غذا را آلوده‌می‌کنند.
      آلودگی‌ منابع‌ آب‌ آشامیدنی‌ بافاضلابهای‌ حاوی‌ کیست‌ یاتخم‌ انگل‌ و اغذیه‌ دستمالی‌شده‌ با دستهای‌ آلوده‌ به‌ کیست‌یا تخم‌ انگل‌ از مهمترین‌ منابع‌انتقال‌ بیماری‌ می‌باشد.
•گر چه‌کودکان‌ نسبت‌ به‌ ژیاردیا ازحساسیت‌ ویژه‌ برخوردارهستند با این‌ حال‌ بیماری‌ دربالغین‌، حتی‌ ورزشکاران‌ وافرادی‌ که‌ خوب‌ تغذیه‌ می‌کنندو شرایط زیستی‌ مناسب‌ دارند،گزارش‌ شده‌ است‌.
• کلامصونیت‌ در برابر ژیاردیاحاصل‌ نمی‌شود و انسان‌ همیشه‌ممکن‌ است‌ آلوده‌ شود.
• انتقال‌ این‌ بیماری‌ از انسان‌ به‌انسان‌ به‌ طور مستقیم‌ نیزامکان‌پذیر است‌.
•اپیدمیولوژی‌:

     میزان‌ بروز در نقاط مختلف‌دنیا از ۵ تا ۵۰ درصد متفاوت‌است‌.

•عقیده‌ بر این‌ بود که‌انسان‌ تنها مخزن‌ ژیاردیالامبلیا می‌باشد، ولی‌ امروزه‌عقیده‌ بر این‌ است‌ که‌ ژیاردیا،سگ‌ و سگ‌ آبی‌ را نیز مبتلامی‌سازد
•علایم‌ بیماری‌:
•ژیاردیازیس‌ در کودکان‌ به‌ مراتب‌ بیشتر از بزرگسالان‌علامت‌ دار است‌.
•علایم‌ در ۴۰تا ۸۰ درصد کودکان‌ آلوده‌ پس‌از یک‌ دوره‌ کمون‌ متوسط ۸روزه‌، آشکار می‌شود.
•شایع‌ترین‌ تظاهرات‌ بیماری‌اسهال‌، کاهش‌ وزن‌، دردهای‌شکمی‌ و نقص‌ در رشدمی‌باشد.
•بیماری‌ خودبخودمی‌تواند محدود شونده‌ و یاتوانایی‌ ایجاد اسهال‌ شدیدطولانی‌ مدت‌ و سوء جذب‌ راداشته‌ باشد.
     سوء جذب‌ قندها، چربی‌ها وویتامین‌های‌ محلول‌ در چربی‌ممکن‌ است‌ در بیش‌ از نیمی‌ ازبیماران‌ اتفاق‌ بیفتد.
•تشخیص‌:

     کیست‌های‌ ژیاردیا لامبلیا ممکن‌ است‌ در نمونه‌های‌مدفوع‌ تهیه‌ شده‌ از افراد مبتلاپیدا شود.

• از آنجا که‌ ترشح‌ ودفع‌ کیست‌ نامنظم‌ است‌آزمایش‌ نمونه‌های‌ متعددمدفوع‌ ممکن‌ است‌ لازم‌ شود،ولی‌ فقط ۵۰درصد افراد آلوده‌بدین‌ طریق‌ شناسایی‌ می‌شوند
• آزمایش‌ Entero Testآزمایشی‌ مفید، ساده‌ و روش‌بی‌خطری‌ برای‌ تشخیص‌ژیاردیا لامبلیاست‌.
•درمان‌:
• در درمان‌ ژیاردیازیس‌داروهای‌ فورازولیدون‌،مترونیدازول‌ و مانند آن‌استفاده‌ می‌شود.
     پیشگیری‌:
•  رعایت‌ اصول‌ بهداشت‌ فردی‌ واجتماعی‌
• استفاده‌ از آب‌آشامیدنی‌ سالم‌ و بهداشتی‌
•رعایت‌ بهداشت‌ مواد غذایی‌
•کنترل‌ و نظارت‌ بر مراحل‌تهیه‌، تولید، توزیع‌ و فروش‌مواد غذایی‌
• انجام‌ معاینات ‌دوره‌ای‌ برای‌ افرادی‌ که‌ باموادغذایی‌ سرو کار دارند
•آموزش‌ راههای‌ انتقال‌ وپیشگیری‌ از بیماری‌ به‌ جامعه‌.

اکسیور

• اکسیور:
•اکسیور یا کرم‌ نخی‌ شکل‌ یا کرمک‌ کرمی‌است‌ که‌ به‌ صورت‌ انگل‌انسانی‌ در کلیه‌ نقاط دنیا دیده‌می‌شود
• کرم‌ بالغ‌ آن‌استوانه‌ای‌ و ریز به‌ شکل‌ نخ‌ وسفیدرنگ‌ یا شفاف‌ بوده‌ وپوسته‌ آن‌ نرم‌ می‌باشد.
•کرم‌ بالغ‌در نواحی‌ شکم‌، آپاندیس‌ ونواحی‌ تحتانی‌ روده‌ بزرگ‌زندگی‌ می‌کند.
•این‌ کرم‌ها دراواخر شب‌ از مخرج‌ خارج‌می‌شوند و در سطح‌ جلدی‌ناحیه‌ نشیمنگاه‌ تخمگذاری‌می‌کنند.
•وجود کرم‌ بالغ‌ درروده‌ها گاهی‌ علایمی‌ را ایجادمی‌کنند و علایم‌ بیشتر بر اثرحرکت‌ کرم‌ ماده‌ بارور ازسوراخ‌ مخرج‌ به‌ خارج‌ ظاهرمی‌شود که‌ با علایم‌ تحریک‌ وخارش‌ جلدی‌ اطراف‌ نشیمن‌،تب‌ در کودکان‌، ایجاد زخم‌ وخونریزی‌ بر اثر خاراندن‌نشیمنگاه‌ و چرکی‌ شدن‌ زخم‌دیده‌ می‌شود.
•خارش‌ معمولا درهنگام‌ شب‌ بوده‌ و سبب‌بی‌خوابی‌ کودک‌ می‌شود که‌ براثر آن‌ عوامل‌ خستگی‌،بی‌قراری‌ و عصبانیت‌ درکودک‌ بروز می‌کند.
•استقرارکرم‌ در زایده‌ آپاندیس‌ ممکن‌است‌ سبب‌ ایجاد آپاندیست‌شود.
•بعضی‌ علایم‌ دیگر مانندخارش‌ بینی، دندان‌ قروچه‌شب‌ هنگام‌ را نیز به‌ علت‌آلودگی‌ به‌ اکسیور دانسته‌اند.
•کرم‌ بالغ‌ در ناحیه‌ نشیمنگاه‌قابل‌ مشاهده‌ است‌.
•برای‌تشخیص‌ قطعی‌ کرمک‌ باید ازکاغذ سلوفان‌ که‌ به‌ ناحیه‌نشیمنگاه‌ چسبانده‌ می‌شوداستفاده‌ کرد; تخم‌های‌ انگل‌ به‌این‌ کاغذ می‌چسبد و به‌ راحتی‌قابل‌ مشاهده‌ است‌.
•درمان‌ :
•    رعایت‌ بهداشت‌ فردی‌ ومصرف‌ داروهای‌ ضد انگل‌ مثل مبندازول  ‌می‌باشد.
     پیشگیری‌:
     ۱ - شستشوی‌ مکرر نشیمن گاه‌ به‌خصوص‌ صبح‌ زود که‌ طفل‌ ازخواب‌ بیدار می‌شود.
     ۲ - شستشوی‌ مکرر دستها به‌خصوص‌ پس‌ از اجابت‌ مزاج‌ وکوتاه‌ کردن‌ ناخن‌ها
     ۳ - شستشوی‌ روزانه‌ لباس‌زیر و ملافه‌ها در روزهای‌درمان‌
     ۴ - درمان‌ همزمان‌ همه‌ اطفال‌و اعضای‌ خانواده‌ که‌ با هم‌زندگی‌ می‌کنند.
   

آمیبیازیس‌

• آمیبیازیس‌
•  آمیبیازیس‌ عفونت‌ انسانی‌ با آنتامباهیستولیتیکاست‌ که‌شیوع‌ جهانی‌ دارد.
•بیشتر درکانونهای‌ بومی‌ خصوصا درمناطقی‌ با استاندارد پایین‌ ازنظر بهداشتی‌، اجتماعی‌ واقتصادی‌ شایع‌ است‌.
•آنتامباهیستولیتیکا دراغلب‌ افراد آلوده‌ باعث‌ بیماری‌مختصر، یا بدون‌ ایجاد بیماری‌می‌شود.
•در تعداد کمی‌ از افرادممکن‌ است‌ این‌ انگل‌ به‌ مخاطروده‌ حمله‌ کند یا به‌سایرارگانها مخصوصا کبدمنتشر شود.
•راه‌ انتقال‌:
•عفونت‌ از طریق‌ خوردن‌کیست‌های‌ انگل‌ استقرارمی‌یابد
• این‌ کیست‌ها به‌ شرایطمحیطی‌ نظیر دمای‌ پایین‌ وغلظتهای‌ کلر که‌ در کلرزنی‌آب‌ مصرف‌ می‌شود، مقاوم‌می‌باشد.
• انگل‌ با حرارت‌ ۵۵درجه‌ سانتی‌ گراد کشته‌ می شود.
• به‌ دنبال‌ خوردن‌کیستی‌ که‌ به‌ اسیدیته‌ معده‌ وآنزیمهای‌ گوارشی‌ مقاوم‌ باشد، کیست‌ در روده‌ باریک‌ می‌شودو تشکیل‌ فرم‌ فعال‌ انگل‌ رامی‌دهد.
• انسان‌ میزبان‌ طبیعی‌ ومخزن‌ آنتامباهیستولیتیکا است‌
• عفونت‌ از طریق‌ غذا وآب‌ آلوده‌ منتقل‌ می‌شود وانتقال‌ دهندگان‌ موادغذایی‌ که‌ حامل‌ کیست‌آمیب‌ نیز می‌باشند نقش‌ مهمی‌در گسترش‌ بیماری‌ دارند.
•اپیدمیولوژی‌:

  

 

 

 

•  میزان‌ بروز عفونتهای‌ آمیبی‌ درسراسر جهان‌ از ۵ درصد تا ۸۱درصد تغییر می‌کند.
• حدود ۱۰ درصدجمعیت‌ در سرتاسر جهان‌ به‌آنتامباهیستولیتیکا آلوده‌هستند.
• اسهال‌ آمیبی‌ ناشی‌ از تهاجم‌آمیب‌ به‌ مخاط لوله‌ گوارش‌افراد آلوده‌ اتفاق‌ می‌افتد.
•انتشار انگلها به‌ ارگانهای‌داخلی‌ نظیر کبد، در میزان‌کمتری‌ از افراد آلوده‌ اتفاق‌می‌افتند و در کودکان‌ کمتر ازبزرگسالان‌ می‌باشد.
• علایم‌ بیماری‌:
• بیشتر افراد آلوده‌ بدون‌ علامت‌هستند، ولی‌ کیست‌ها درمدفوع‌ آنها پیدا می‌شوند.
•تهاجم‌ بافتی‌ در ۲ تا ۸ درصدافراد آلوده‌ اتفاق‌ می‌افتد.
•آمیبیازیس‌ روده‌ ممکن‌ است‌در عرض‌ ۲ هفته‌ پس‌ ازآلودگی‌ اتفاق‌ بیفتد و یا برای‌ماهها به‌ تأخیر افتد
• شروع‌ آن‌معمولا تدریجی‌ و با دردهای‌شکمی‌ و حرکات‌ گوارشی‌ زیادمی‌باشد و اغلب‌ اسهال‌ نیزهمراه‌ با زور پیچ‌ است‌
• مدفوع‌ به‌ رنگ‌ خونی‌ بوده‌ و حاوی‌مقدار زیادی‌ موکوس‌ می‌باشد.

     تشخیص‌:
     بر اساس‌ جستجوی‌ ارگانیسم‌در نمونه‌ مدفوع‌ها یا به‌ ندرت‌در مواد آسپیره‌ شده‌ از آبسه‌کبدی‌ می‌باشد.
•حداقل‌ ۳ نمونه‌مدفوع‌ باید توسط فرد مجرب‌آزمایش‌ شود.
   
•درمان‌:
•   استفاده‌ از مترونیدازول‌ به‌صورت‌ خوراکی‌ و آنتی بیوتیک های دیگر با نظر پزشک‌می‌باشد
• معمولا بیش‌ از یک‌قلم‌ دارو مورد نیاز است‌.
•عوارض‌ دارو:
     شامل‌ تهوع‌، اسهال‌ و احساس‌مزه‌ فلزی‌ در دهان‌ می‌باشد;این‌ عوارض‌ ماندگار نیست‌ و بااتمام‌ درمان‌ از بین‌ می‌رود.

     پیشگیری‌:
     مانند راههای‌ پیشگیری‌ دردرمان‌ ژیاردیازیس‌ می‌باشد.

شیگلوز

•شیگلوز
•چهار جنس‌ شیگلا مسؤول‌بیماری‌ هستند
     خوردن‌ ۱۰ عدد از شیگلادیسانتریه‌ در بعضی‌ افرادحساس‌ باعث‌ ایجاد بیماری‌می‌شود.
•ولی‌ ارگانیسم‌هایی‌مانند ویبریوکلرا نیاز به‌خوردن‌ حدود  ۱۰0 ارگانیسم‌دارند تا ایجاد بیماری‌ کنند.
•شیگلا به‌ سادگی‌ از فردی‌ به‌فرد دیگر قابل‌ انتقال‌ است‌.
     اپیدمیولوژی‌:
     عفونت‌ شیگلایی‌ در آب‌ وهوای‌ معتدل‌ در ماههای‌ گرم‌ ودر آب‌ و هوای‌ گرمسیری‌ درفصل‌ بارانی‌ بیشترین‌ امکان‌بروز را دارد.
•هر دو جنس‌ به‌طور مساوی‌ مبتلا می‌شوند.
     اگر چه‌ عفونت‌ در هر سنی‌می‌تواند رخ‌ دهد، ولی‌شایع‌ترین‌ سن‌ برای‌ بیماری‌دومین‌ و سومین‌ سال‌ زندگی‌است‌.
• عفونت‌ به‌ در۶ ماه‌ اول‌ نادر است‌.
•شیرمادر که‌ در مناطق‌ آندمیک ‌حاوی‌ آنتی‌ بادیهایی‌ بر ضدآنتی‌ژنهای‌ بیماری‌زای‌ این‌ارگانیسم‌ است‌،ممکن‌ است‌ درتوجیه‌ این‌ شیوع‌ سنی‌ کمک‌کننده‌ باشد.
•آب‌ و غذای‌ آلوده‌(سالاد یا غذاهای‌ دیگر که‌ بادخالت‌ دست‌ درست‌ می‌شوند)از عوامل‌ مهم‌ انتقال‌ آلودگی‌است‌.
• انتقال‌ شخص‌ به‌ شخص‌در اکثر نقاط جهان‌ مکانیسم‌اصلی‌ عفونت‌ است‌
•علایم‌ بیماری‌:
•   به‌ دنبال‌ خوردن‌ شیگلا، دوره‌ کمون‌ چند روزه‌ای‌ قبل‌ ازشروع‌ علایم‌ به‌ وجود می‌آید
• به‌طور مشخص‌ درد شکمی‌شدید، تب‌ بالا، استفراغ‌،بی‌اشتهایی‌، دفع‌ مدفوع‌ به‌شکلی‌ دردناک‌ و همراه‌ بااحساس‌ نیاز فوری‌ به‌ دفع‌ رخ‌می‌دهد.
•در این‌ زمان‌ ممکن‌است‌ اتساع‌ و حساسیت‌شکمی‌، افزایش‌ صداهای‌روده‌ای‌ ورکتوم‌ دردناک‌ وجودداشته‌ باشد.
• ابتدا ممکن‌ است‌اسهال‌ آبکی‌ و حجیم‌ باشد وسپس‌ به‌ مدفوع‌های‌ مکرربلغمی‌ خونی‌ و کم‌ حجم‌ تبدیل‌شود.
•بعضی‌ از بچه‌ها اصلا به‌مرحله‌ اسهال‌ خونی‌ نمی‌رسندو برخی‌ از ابتدا مدفوعشان‌خونی‌ است‌
• ممکن‌ است‌ دهیدراتاسیون‌شدید مربوط به‌ از دست‌ دادن‌آب‌ و الکترولیت‌ها از راه‌مدفوع‌ و استفراع‌ رخ‌ دهد.
•اسهال‌ درمان‌ نشده‌ ۱ تا ۲ هفته‌طول‌ می‌کشد
• به‌ جز درشیرخواران‌ مبتلا به‌ سوء تغذیه‌،اسهال‌ مزمن‌ شایع‌ نیست‌.
• درمان‌:
•اولین‌ نکته‌ در بچه‌های‌ مشکوک‌ به‌شیگلوز مسأله‌ اصلاح‌ و حفظ آب‌ و الکترولیت‌ است‌.
•داروهای‌ کاهنده‌ حرکت‌ روده‌را نباید مصرف‌ کرد، چون‌ این‌خطر وجود دارد که‌ بیماری‌مزمن‌ شود.
   درمان بعدی مصرف‌ آنتی‌ بیوتیک‌است‌.
•کودک‌ درمان‌نشده‌ به‌ مدت‌ ۲ هفته‌ یا بیشترکاملا بیمار می‌باشد و ممکن‌است‌ اسهال‌ عود کننده‌ یا مزمن‌رخ‌ دهد.
•خطر ایجاد سوء تغذیه‌در حین‌ بیماری‌ طولانی‌ وجوددارد.
•پیشگیری‌:
• 3راه‌ برای‌ پیشگیری‌ ازشیگلوز در کودکان‌ وجود دارد:
•تشویق‌ به‌ مصرف‌ شیرمادر در مناطقی‌ که‌ شیگلوزشایع‌ است‌.

شیر مادر خطرشیگلوز علامت‌ دار را کاهش‌می‌دهد و شدت‌ آن‌ را درشیرخوارانی‌ که‌ علی‌رغم‌مصرف‌ شیرمادر، مبتلا شده‌اندکاهش‌ می‌دهد.

•دوم‌، آموزش‌تکنیک‌های‌ شستن‌ دست‌ها درخانواده‌ به‌ خصوص‌ بعد ازمدفوع‌ کردن‌ و قبل‌ از تهیه‌ ومصرف‌ غذا
•سایر اقدامات‌بهداشت‌ عمومی‌ از قبیل‌ اصلاح‌آب‌ و فاضلاب‌، دفع‌ صحیح‌مدفوع‌ و رعایت‌ بهداشت‌موادغذایی‌ نیز مؤثر است‌.

آسکاریس

•کرم آسکاریس لومبریکوئیدس از رده لوله سانان یا کرمهای لوله‌ای است.
• لوله سانان در آب یا خاک بطور آزاد زندگی می‌کنند و بسیاری دیگر نیز در بافتها یا مایعات جانوران و گیاهان به حالت انگل به سر می‌برند.
•طول کرم ماده 20 تا 40 سانتیمتر است و  قطر آن در حدود 6.5 میلیمتر است.
•اندازه نر کوچکتر و طول آن از 15 تا 5 سانتیمتر است.
• نمونه‌های تازه به رنگ زرد است.
• بدن حیوان لوله‌ای و باریک است و در هر دو انتها نازک می‌شود.
• پوشش بدن از کوتیکول صاف است که دارای خطوط کوچک می‌باشد.
•چهار خط طولی سفید رنگ در طول بدن امتداد می‌یابد.
•سیر تکاملی
•قبل از آن که تخمها بتوانند میزبان دیگری را آلوده کنند، لازم است از نظر سیر تکاملی مرحله‌ای را بگذراند.
•تخمهای مزبور در شرایط نامساعد مثلا سرما می‌توانند ماههای بسیاری در حال بی حرکتی و خواب باقی ماند.
•سیر تکاملی در جای گرم ، مرطوب و سایه دار به 2 یا 3 هفته وقت احتیاج دارد.
• اگر این تخمهای جنین دار (حاوی کرمهای جنینی) بوسیله میزبان مناسبی ، ضمن غذا یا آب خورده شود، به طرف معده حرکت می‌کند و در آنجا لاروها از تخم بیرون می‌آیند و به داخل سیاهرگها یا عروق لنفی دیواره روده نفوذ می‌نمایند.
سپس به طرف کبد و قلب و مویرگهای ریوی به گردش در می‌آیند و از لحاظ اندازه نیز بزرگ می‌شوند.
• ظرف چند روز لاروها به داخل راهها یا گذرگاههای هوایی آمده از نای ، مری و معده مجددا به طرف روده حرکت می‌کنند. در روده به صورت کرم رسیده و بالغ در می‌آیند.
•عوارض آسکاریس
•انسداد روده‌ها
•ابتلای کیسه صفرا
آپاندیست حاد
• سوراخ شدن روده‌ها
•علایم انسداد روده ها شامل
• درد ناگهانی
• پیچش شکم همراه با استفراغ
• اتساع شکم
•مشاهده انسداد در عکس‌برداری با اشعه ایکس است.
•تشخیص
•تشخیص آلودگی به کرم بالغ با آزمایش مدفوع و مشاهده تخم به آسانی صورت می‌گیرد .
•تشخیص انسداد روده به علت آسکاریس با لمس شکم و توده‌های نرم و متحرک در زیر انگشتان ممکن است.
•تشخیص استقرار کرم آسکاریس در محلهای دیگر بدن فقط در هنگام عمل جراحی امکان دارد.
درمان
•چند داروی موثر بر آسکاریس عبارتند از: مبندازول ، لوامیزول و پیرانتل پاموت.

کرم کدو یا تنیاسلیوم

•کرم کدوی  یا تنیاسلیوم گونه‌ای از کرمهای پهن ، رده نواریان است.
نواریان اکثرا دراز و دارای بدنی پهن هستند که از تعداد زیادی قطعات یا بندهای کوتاه تشکیل گردیده‌اند.
•این کرمها از کوتیکول پوشیده شده‌اند. دارای مجاری وازنشی یا دفعی هستند و یک حلقه عصبی با سه جفت طنابهای عصبی دارند.
•این کرم ها  دهان و لوله گوارش ندارند و مواد غذایی از دیواره بدنشان جذب می‌شود
•انگلهای داخلی هستند
• کرمهای بالغ در روده مهره‌ داران و لاروها در بافتهای میزبان واسط به سر می‌برند.
•شکل ظاهری
•کرم کدو یک سر کوچک گره مانند یا اسکولکس دارد که در کناره‌های آن چهار مکنده یا بادکش و در نوک یا روستلوم آن دایره‌ای از قلابهای متعدد دیده می‌شود.
•گردن یا منطقه جوانه ، اسکولکس را به بدن متصل می‌سازد.
• بدن شامل رشته‌ای تا 1000 بند یا پروگلوتید می‌باشد.
بادکشها و قلابها بکار چسبیدن اسکولکس به دیواره روده میزبان می‌آید و زنجیره پروگلوتیدها در حفره روده آزادانه قرار گرفته است.
•پروگلوتیدهای جدید در ناحیه گردن دائما بوسیله جوانه زدن پدید می‌آیند و با فشار پروگلوتیدهای دیگر به عقب رانده می‌شود.
•همچنان که پروگلوتیدها به عقب می‌روند، اندازه آنها افزایش یافته ، کامل‌تر شده بالاخره جدا می‌گردند.
•رشد تخم و چرخه زندگی کرم کدو
•رشد و نمو کرم  تا موقعی که پروگلوتیدهای رسیده از کرم جدا و از مدفوع میزبان به خارج دفع و سپس متلاشی می‌گردند، ادامه می‌یابد.
• پس از مدتی در هر یک از تخمهای پراکنده در روی زمین یک لارو شش قلابی بوجود آمده ، آنگاه تکامل تخمها متوقف می‌شوند.
•چنانچه گاو یا خوکی این تخمها را بخورد، پوسته تخمها در روده خوک هضم شده و لاروها در خون یا عروق لنفی راه می‌یابند و از آنجا نیز به عضلات ارادی رفته و کیست پیدا می‌کنند
•کیست بزرگ و پر از مایع می‌شود و از این پس آن را کرم مثانه‌ای یا سیستی سرکوس می‌نامند.
•وقتی انسان گوشت خوک یا گاو محتوی چنین کیستی را بطور خام یا کاملا نپخته بخورد، دیواره خارجی کیست گوارش یافته و اسکولکس به روده میزبان (انسان) می‌چسبد و بدین ترتیب کرم کدوی جدید شروع به تشکیل شدن می‌نماید.
•علایم بالینی
•وجود لارو در عضلات و مغز و کبد که تقریبا دو ماه پس از خوردن تخم کرم ایجاد می‌شود ایجاد بیماری می‌کند
•اگر لارو در مغز باشد علایم عصبی از جمله صرع بروز می‌نماید.
• استقرار لارو در بطن چهارم مغز باعث بالا رفتن فشار داخل مغز و هیدروسفالی می‌شود که با علایم سر درد ،‌حالت تهوع و استفراغ و دو بینی همراه است.
•تشخیص
•تشخیص آلودگی به کرم بالغ با مشاهده تخم در مدفوع و ی
/ 0 نظر / 789 بازدید