پوکی استخوانی Osteoporosis

osteoprosis

پوکی استخوان چیست؟

شیوع پوکی استخوان و عواقب آن

فیزیولوژی استخوان

علل پوکی استخوان

عوامل خطر برای پوکی استخوان

تشخیص پوکی استخوان

پیشگیری از پوکی استخوان

پوکی استخوان و کیفیت زندگی

تعریف استئوپروز

اولین بار در سال 1993بدین گونه تعریف شد:

 

بیماری سیستم اسکلتی که با کاهش توده ی استخوانی و از دست دادن کیفیت ریز ساختار استخوان شناخته میشود ومنجر به  افزایش خاصیت شکنندگی استخوان وافزایش خطر شکستگی میگردد.

 

تشخیص استئوپروز برمبنای کاهش توده ی استخوانی گذاشته میشود
وبرای کاربردی نمودن آن سازمان WHOتراکم استخوان کمتر از منفی
2/5انحراف معیار از حد طبیعی را استئوپروز و بین 2/5-تا1-را
استئوپنی و بالاتر از 1- را طبیعی عنوان نموده است .
براساس تخمینی از WHOدر سال 2050حدود 530میلیون نفر آسیایی درسنین بالاتر از 65سال به استئوپروز مبتلا خواهند بود.
.محاسبه ی بار بیماری در ایران در سال 1380براساس شاخص دالی 36026سال تخمین زده شد که 18757سال متعلق به مردان و 17270
متعلق به زنان بوده است.
علت بالا بودن بار بیماری در مردان بطور عمده مربوط به بیشتر بودن خطرنسبی مرگ بعد از شکستگی های لگن و مهره در مردان است.
عوامل سبب شناختی
سه مکانیسم اصلی در ایجاد بیماری دخیل اند:

1-عدم دستیابی به استحکام بهینه ی استخوان در دوران رشد وتکامل

2-جذب بیش از حد استخوان

3-عدم جایگزینی استخوان از دست رفته

کمبود استروژن در ایجاد این بیماری نقش اساسی دارد البته کمبود ویتامین Dوکلسیم نیز در این روند دخالت دارد

طبقه بندی
استئوپروز به دو دسته اولیه وثانویه تقسیم میشود :
استئوپروز اولیه (فیزیولوژیک):درواقع یک فرایند ناشی از کمبود استروژن یاناشی از روند طبیعی بدن است.
استئوپروز ثانویه(پاتولوژیک):
20در صد موارد ابتلا را شامل میشود مهمترین علل آن مصرف داروها به ویژه گلوکورتیکوئیدهاست

سیر طبیعی :

میزان تراکم استخوان در افراد بالغ در هر مقطع زمانی هم به حداکثر تراکم معدنی استخوان که در جریان تکامل در دوران جوانی حاصل شده وهم به کاهش تدریجی طی سنوات بعدی بستگی دارد.

PBMاز سن 20تا 40سالگی وارد فاز کفه میشود وپس از آن کاهش PBMدر حدود 35-45سالگی در هر دو جنس آغاز میشود اما در زنان بعهد از یائسگی تشدید میابد.

زنان در طی 5-7پس از یائسگی 5%تا7%از استحکام استخوانیشان را از دست میدهند
روند کاهش توده استخوانی تاپایان عمر ادامه دارد وممکن است تحت تاثیر عواملی مانند BMI،مصرف سیگار والکل و بی تحرکی شدید باشد
استئوپروز تازمانیکه منجر به شکستگی نشود بدون علامت باقی میماند و معمولا کمتر از یک سوم موارد تشخیص داده میشود.
انتشار جغرافیایی:
با توجه به افزایش امید به زندگی شیوع استئوپروز رو به افزایش است
براساس مطالعه NHANS-IIIشیوع استئوپروز در زنان بالای 50سال آمریکایی بسته به محل اندازه گیری از 17تا20%ودر کانادا15/8%گزارش شده است
همچنین مطالعات در استرالیا نشان میدهد این این بیماری در سنین 40تا 44سالگی شیوعی معادل 0/9%ودر بالای 70سالگی به 87%میرسد.
در انگلستان از هر سه زن یکی واز هر 12مرد یک نفر
در کانادا از هر چهار زن یکی واز هر هشت مرد یک نفر مبتلا میباشد.
استئوپروز در ایران :
استئوپروز در کشورهای غربی یک مساله سلامت عمومی است امادر کشورهای در حال توسعه از جایگاه ویژه ی برخوردار نیست .در این راستا درایران درسالهای 1379تا1383برروی 6000نفر توسط مرکز تحقیقات غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران باکمک وزارت بهداشت ودانشگاه های علوم پزشکی مشهد ،شیراز ،تبریز وبوشهرطرح جامع پیشگیری ،تشخیص ودرمان استئوپروز  انجام شده است
اهداف اصلی این مطالعه عبارتند از :
1-تعیین میزان طبیعی تراکم استخوان در جمعیت ایرانی
2-تعیین میزان ویتامین Dسرم در ایران
3-انجام اقدامات پیشگیرانه برای استئوپروز و عوارض آن
4-پیگیری ودرمان بیماران و انجام مراقبت های برنامه های برنامه ریزی شده

براساس این مطالعه مشخص شد که شیوع پوکی استخوان در مهره های کمری به وضوح بیشتر از استخوان ران است .

25درصد افراد زیر 50سال وبیش از نیمی از افراد بالای

60سال دچار استئوپنی بودند.

به طور کلی در افراد بالای 50سال 70درصد زنان و 50درصد مردان دچار استئوپروز یا استئوپنی هستند.

کمبود ویتامین :D
اگر سطوح ویتامین Dسرم بدین گونه تقسیم بندی کنیم که کمبود شدید کمتر یامساوی 12/5
کمبود متوسط 12/5تا25
کمبود خفیف 25تاکمتر مساوی 35
ومقادیر طبیعی بالاتر از 35نانومول در لیتر در نظر گرفته باشد در اینصورت:
72/3درصد مردان و 78/6زنان کمتر از 50سال دارای درجاتی از کمبود ویتامین D هستند
نزدیک به 5درصد مردان و 10درصد زنان کمتر از 50سال مبتلا به کمبود شدید آن هستند وبه طور کلی 40تا 80درصد افراد جامعه دچار درجاتی از کمبود میباشند.
دراین مطالعه استان بوشهرباحداقل شیوع و استان تهران با بیشترین شیوع کمبود عنوان گردید.

در مطالعه IMOSمهمترین عوامل خطر به ترتیب عبارت بودند از یائسگی ،سن وجنس مونث

بیش از 80عامل خطر شناسایی شده است که فقط تعداد اندکی از آنها دارای اهمیت بهداشتی است وبه دودسته تعدیل پذ یر و تعدیل ناپذ یر تقسیم میشود:

What are the risk factors for osteoporosis?
Biologic Risk Factors:
Low bone mass
Advancing age
Personal history of osteoporosis or fracture as an adult
Family history of bone disease
Small, thin frame
Weight loss of more than 1% per year in the elderly
Lifestyle and Dietary Risk Factors
Low calcium intake
Vitamin D deficiency
High salt intake
Alcohol (≥3 drinks/day)
Inadequate physical activity
Low body mass index
Smoking

شکستگیهای استئوپروتیک:

شکستگی مهمترین تظاهر استئوپروز میباشد شکستگی هیپ ،تنه مهره ،وانتهای ساعد به عنوان شکستگیهای اصلی درنظر گرفته میشوند .

از بین عوامل خطر ذکر شده فقط چهار مورد همراهی مستقل با شکستگیها ی استئوپروتیک داشتند:پایین بودن میزان BMD،سابقه زودشکنی قبلی ،سن وسابقه خانوادگی استئوپروز.

شکستگی های هیپ ناتوان کننده ترین عارضه ی استئوپروز است که نیازمند بستری در بیمارستا ن ،اعمال جراحی وموجب 10تا20درصد مرگ ومیردر یک سال اول میشود وبیشترین خطر مرگ در شش ماه اول بعد از شکستگی است.
شکستگیهای انتهای ساعد بیشتر در زنان رخ میدهدکه در نیمی از موارد بالای 50سال دارند.
براساس مطالعه IMSAIکه در 65شهر از 9استان در ایران انجام شد میزان بروز شکستگی هیپ در مردان 115/2ودر زنان 115/6مورد در سال است میزان بروز باهر دهه افزایش سن بعد از 60سالگی سه برابر میشود

The costs of fractures

The burden of costs of fractures is estimated to be

31 billion in France, Spain, Sweden and the UK in

2010. The average

hospital utilisation for osteoporotic fractures in

the UK is 25 days for hip fracture, 23 days for pelvic

fracture for all patients. 35% of vertebral fractures

require hospitalisation for 15 days.

از آنجایی که پوکی استخوان بیماری خاموش نامیده شده است وتا زمانیکه منجر به شکستگی نشود بدون علامت باقی میماند ،یکی از مهمترین اقدام های پیشگیرانه افزایش آگاهی افراد جامعه و کادر بهداشتی –درمانی از نحوه ی کنترل ،ودرمان آن است
پیشگیری اولیه :
موثرترین اقدام های پیشگیرانه را میتوان در زمان رشد و نمو اسکلت بدن با هدف فراهم نمودن شرایط مناسب در جهت افزایش حداکثر توده ی استخوانی PBMوکاهش از دست رفتن استخوان باافزایش سن اعمال نمود.
اقداماتی را که در این سطح میتوان منظور کرد به دو دسته دارویی وغیر دارویی میتوان طبقه بندی کرد .درمانهای دارویی عموما نقشی در بهبود رسیدن به حداکثر PBM ندارند مگر در شرایط خاص .
درمانهای غیر دارویی عمدتا تاکید بر داشتن تغذیه ی سالم ،دریافت کافی کلسیم وویتامین D،فعالیت ورزشی مناسب وعدم استعمال دخانیات است .

 

نکته:ازدست رفتن توده ی استخوانی سریعا پس از رسیدن به PBMشروع میشود.که در زنان قبل از یائسگی با سرعت کمتر در نواحی هیپ ومهره

آغاز میشود ودر سالهای اول بعد از منوپوز شدت یافته ومیزان کاهش PBMسه برابر میشود.

Calcium - Make sure your calcium intake is adequate. The National Osteoporosis Foundation (NOF) says adults under 50 years of age need 1,000 mg of calcium per day, while people over 50 need 1,200 mg of calcium each day.
Here are the recommended daily intakes for calcium by age
:
Under 1 year: 200-260 mg
1-3 years: 700 mg
4-8 years: 1,000 mg
9-18 years: 1,300 mg
19-50 years : 1,000 mg
51-70 men: 1,000 mg
51+ women: 1,200 mg
71+ years: 1,200 mg
Exercise
The best exercises to prevent osteoporosis are those in which you have to carry the weight of your body, such as walking, dancing, jogging, stair-climbing, racquet sports and hiking
Vitamin D
The NOF says people under 50 require 400-800 IU of vitamin D daily, while those over 50 require 800-1,000 IU of vitamin D daily. Two types of vitamin D supplements are available - vitamin D3 and vitamin D2.
:Foods That Are Bad to the Bone
Minimize salty foods such as canned soups and processed meats.
. Caffeine can decrease your body's absorption of calcium
. Heavy alcohol use can also lead to bone loss
پیشگیری ثانویه:
دراین مرحله هدف ثابت نگه داشتن یاکند نمودن سرعت کاهش توده ی استخوانی وحتی اقدام به افزایش آن است.
با تشخیص زودرس بیماری در مراحل اولیه مراقبت ودرمان مناسب بیماران میتوان از بروز شکستگی که مهمترین عارضه ی پوکی استخوان است ،جلوگیری نمود.

چه کسانی واجد شرایط غربالگری هستند؟

 

1-تمامی زنان با سن 65سال یابیشتر

2-زنان 60تا64ساله یا  یائسه ی کمتر از 65سال همراه با عوامل خطر

3-مردان با سن 70سال یا بیشتر یا 65سال  همراه باعوامل خطر

4-کسانی که قد آ ن ها کوتاه شده و یا قوز پیدا کرده اند یا بدون علت خاصی دچارکمردرد شدید و ناگهانی شده اند

چه درمانهایی موثرند؟
مهمترین اهداف درمانی جلوگیری از بروز شکستگی و ارزیابی خطر شکستگی است اقدام های درمانی را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود :دارویی وغیر دارویی.
1-برای کاهش سرعت از دست رفتن توده ی استخوانی تمامی اقدام های توصیه شده برای حفظ سلامتی استخوان ها باید اعمال گردد.

یکی از مهمترین اقدام های دیگری که باید در نظر گرفته شود پیشگیری از از زمین خوردن سالمندان است که عامل دوسوم ازمرگ های سهوی د ر سالمندان است.

عوامل مستعد کننده برای زمین خوردن را میتوان به سه دسته عوامل داخلی ،خارجی وعوامل محیطی تقسیم کرد.
2-درمانهای دارویی رامیتوان به دو دسته ی کلی تقسیم نمود :
داروهایی که باعث کاهش بازجذب استخوان شده مثل بیسفوسفونات ها،کلسیتونین وجایگزین هورمون های جنسی.
نکته:بیسفوسفوناتها از طریق اثر بر استئوکلاست ها بازجذب استخوان را کاهش میدهند.وخطر شکستگی مهره ای را 40تا50درصد کاهش دهند.
داروهایی که ساخت استخوان را افزایش میدهند.که هنوز در دست پژوهش میباشند وبرای درمان تایید نشده اند.
پیشگیری ثالثیه:
در این مرحله هدف کاهش علایم حاصل از شکستگی ودفورمیتی های ناشی از آن و بازگرداندن حداکثر توانایی های بیمار است .
مسئله مهم دیگری که باید مدنطر قرار بگیرد پیشگیری از شکستگیهای بعدی است که متاسفانه در اکثر موارد این امر نادیده گرفته میشود.
پوکی استخوان و کیفیت زندگی:
محل شکستگی استخوان)استخوان ران یا ستون فقرات(تاثیرات متفاوتی بر کیفیت زندگی دارد. اثرات پوکی استخوان بر
کیفیت زندگی عبارتند از:
اضطراب و افسردگی
· محدودیت در انجام کار و تفریح
· دردهای حاد یا مزمن
· اشکال در انجام کارهای روزمره زندگی
· وابسته شدن به دیگران
· تییر در ارتباط با فامیل و دوستان

مقاله:

منابع:
اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران –دکتر فریدون عزیزی

WHO-

BURDEN of osteoprosis in IRAN

EPIEpidemiology of hip fracture: Worldwide geographic variation

/ 0 نظر / 35 بازدید