Sexual transmitted infection

 
•بیماریهای مقاربتی شامل
2گروه:


 کلاسیک یا نسل اول
•سوزاک،سیفلیس،شانکروئید،لنفوگرانولوم ونروم وگرانولوم انگوینال
 
نسل دوم
•شامل بعضی از باکتری ها،ویروسها،تک یاخته هاوقارچها
•با ایجاد انحرافاتی در فعالیتهای جنسی ،بعضی از عوامل بیماریزا که معمولا از طریق
تماس جنسی طبیعی منتقل نمی شده اند امروزه به نحو شایعی انتقال می یابند  ودر بین این عوامل میتوان ازعوامل بیماریزای روده ای وهپاتیت ویروسی نام برد که مخصوصا در بین افراد همجنسباز(هموسکسوئل) با شیوع زیادی یافت می شود. و یکی از جدیدترین بیماریهای منتقله از طریق تماس جنسی سندرم نقص ایمنی اکتسابی( AIDS) است .
•باربیماریهای مقاربتی درجهان

همه ساله بیش از 340 میلیون مورد عفونتهای قابل درمان منتقله ازطریق تماس جنسی در گروه سنی 15-49 ساله جهان رخ میدهد.

 ممکن است بدون علامت یا با بیماری حاد همراه با علائم بالینی همراه باشد ومزمن شده و سرانجام باعث ناباروری،حاملگی نابجا،سرطان سرویکس ومرگ زودرس شیرخواران وبالغان شود.

در نقاط مختلف جهان شیوع
متفاوت است. بطوریکه در کشور امریکا سالانه حداقل 12میلیون نفربه یکی از بیماریهای
مقاربتی مبتلا میشوند.

ابتلا تقریبا نیمی از سکنه امریکا تا سن 35 سالگی به یکی از این بیماریها

•عوارض خطیر عفونتهای مقاربتی
•علت اصلی 30-40درصد ناباروری زنان به دنبال آسیب لوله ها
•بیماری التهابی لگن در6-10 درصد موارد سبب حاملگی خارج رحمی میشود.
•40-50 درصد حاملگیهای نابجا بدنبال بیماریهای التهابیقبلی داخل  لگن عارض میشود.
•ایجاد کانسرسرویکس ناشی ازویروس پاپیلومای انسانی
• عفونتهای مقاربتی درمان نشده باعث ایجادعفونت مادرزادی وحول زایمان نوزادان میتواند شود.
•درزنان باردار مبتلا به سیفلیس،حدود25%بارداری ها به مرده زایی و14%به
مرگ نوزادان ختم میشود ومرگ ومیر حول زایمان رابه40% میرساند.
•35%حاملگیها درزنان مبتلا به سوزاک درمان نشده به سقط خودبخوذی وزایمان زودرسمنجر میشود و1%مرگ ومیر حول زایمان را به خود اختصاص میدهد.
•طبق تخمین سازمان جهانی بهداشت سالانه حدود 1000-4000 نوزاد به علت عفونتهای چشمی گنوکوکی وکلامیدیایی،بینایی خودراازدست میدهند.
•تدابیر کلی پیشگیری وکنترل عفونتهای مقاربتی

براساس توصیه های مجمع جهانی بهداشت(2006):

پیشگیری با ارتقای عادات مرتبط با تماس جنسی سالم(ازدواج به موقع،وفاداری به همسر)
استفاده از کاندوم در شرایط خاص
oتسهیل دسترسی مبتلایان به عفونتهای مقاربتی وشرکای جنسی آنان به امکانات تشخیصی-درمانی
oگنجاندن درمان عفونتهای مقاربتی دربرنامه خدمات بهداشتی-درمانی اولیه
•درمان مطلوب بابهرهگیری از داروهای موثر،درمان شرکای جنسی وآموزش
•غربالگری مبتلایان بدون علامت بالینی
•دایر کردن مرکز مشاوره
•پیشگیری وساماندهی سیفلیس مادرزادی وکنژیکتیویت نوزادان
•تشخیص ،درمان وکنترل نسل دوم بیماریهای مقاربتی خیلی مشکلتر از نسل اول است.
•سیفلیس
•بوسیله تروپونما ایجاد می شود. در صورت عدم درمان،بعداز گذشت از مراحل اول ودوم وارد مرحله نهفتگی می شود،وپس از سالها باعث گرفتاری پوستی،استخوانی،قلبی عروقی و...
•عامل بیماری ، اسپیروکت تروپونما پالیدوم
•اپیدمیولوژی توصیفی ووقوع بیماری
 
.1دوره نهفتگی دوره کمون حدود 3هفته ،ولی از 10 تا 90روز گزارش شده

دوره کمون بسته به تعداد تروپونماها متغیر است.

2. سیرطبیعی ازطریق پوست آسیب دیده و مخاط های سالم وارد بدن شده ودر عرض چند ساعت از طریق جریان خون ولنفاتیک ها انتشار می یابد.

•-ادامه بعد ازپایان دوره کمون در محل ورود در سطح بدن پاپول کوچکی تظاهر پیدا میکند که بعدا سطح آنخوردگی پیدا کرده وبه صورت زخم مشخصی به نام شانکر(تمیز،بدون درد وفاقد ترشح،اطراف آن سفت وبرجسته) درمی آید وبعد از6-2 هفته بهبود می یابد.

درعفونتهای HIV شانکرهامتعددی عارض شده واسپیروکتهای فراوانی در ضایعات یافت میشود.

6-4 هفته بعد از بهبود شانکر،علایم مرحله دوم تظاهر پیدا می کند وگاهی بدون فاصله است.

•Secondary Syphilis Rash
Syphilis: Generalized Body   Rash
•شایعترین علایم مرحله دوم بثورات پوستی قرینه،بدون خارش وبدون درد همراه با علایم مخاطی وعمومی نظیرتب خفیف، سردرد، کوفتگی،لنفادنوپاتی ژنرالیزه و... مدت این مرحله حدود 6-4 هفته طول میکشد وخودبخود بهبود یافته وارد مرحله نهفتگی میشود. در 4-1 سال اول دوره نهفتگی در 24%موارد امکان بروز علایم مرحله دوم وندرتاشانکر مرحله اول ومجددا وارد مرحله نهفتگی
•خلاصه سیر تروپونماپالیدوم در بدن انسان
•سیفلیس دیررس در سیرطبیعی خود 3حالت
دارد: (1تا پایان عمر بدون علامت باقی بماند؛
(2خودبخود بهبود یابد؛

3) با علایم سیفلیس مرحله سوم ظاهر شود.

علایم سیفلیس مرحله سوم در یک سوم بیماران مبتلا به سیفلیس نهفته دیررس بروز می نماید.

•3-انتشار جغرافیایی

الف)وضعیت جهانی ومنطقه ای بیماری

-انتشار جهانی داشته وفاقد هیچ محدوده خاص جغرافیایی، نژاد و ...

-شیوع سیفلیس اولیه دربسیاری از کشورهای اروپایی وآمریکا در دهه های اخیررو به افزایش بوده و در یکی از این کشورها درسال 1956 بالغ بر6576مورد ، ودر سالهای اخیر 24000 مورد گزارش شده است.

-در انگلستان درسال 1971 بالغ بر1187 مورد،درسال 1978بالغ بر 1447 مورد بوده است.

•ب)وضعیت بیماری درایران

-شیوع بیماری درسالهای بعدازانقلاب به شدت کاهش یافته.

طی سالهای 1353-1355 بالغ بر0/6% نمونه خون بررسی شده به وسیله تست RPR مثبت ودز سالهای 1363-1366 به 0/2 % کاهش یافته

•4-روند زمانی
•-اسپورادیک
•روند فصلی یا تناوب دوره ای ندارد
•5-تاثیر سن،جنس وشغل وموقعیت اجتماعی

-شایع در سنین فعالیت جنسی،

-بروز بیشترموارد جدید در سنین 15-39 سالگی

-شیوع بیشتر در هردوجنس در سنین 20-24 سالگی

سایرسنین < 15-19 سالگی < 25-29سالگی < 20-24سالگی

•سیفلیس اولیه درزنان وضوح کمتری دارد ودر طی حاملگی اغلب بدون علایم بالینی است.
•سیفلیس قلبی –عروقی وعصبی درمردان شایع تر است.
•  تعداد شرکای جنسی ودفعات مراقبت          بروز بیماری
•در کشورهایی که همجنسبازی شایعتراست نسبت ابتلا مردان به زنان در حدود 3 به 1 می باشد.
•درسال 1975 درآمریکا درنیمی ازمردان سفیدپوست مبتلابه سیفلیس عفونی که سابقه ی حداقل 1 بار تماس جنسی با همجنس را ذکر نموده اند.
•در زنان همجنسباز در 2%گزارش شده است.
•6-تاثیر عوامل مساعدکننده
•در هرطبقه ونژادی دیده می شود ودربرخی کشورهای پیشرفته بروز دربین افراد کم سواد وبی بضاعت بیش از افراد متمول
•ابتلا سفید پوستان بیشتر به سیفلیس عصبی
•ابتلا سیاهپوستان بیشتر به سیفلیس قلبی-عروقی
•وقوع همزمان HIV وسیفلیس می تواند بر نروسیفلیس افزوده وباعث تداوم ترپونماها در مایع مغزی-نخاعی بیماران شود.
•7-حساسیت ومقاومت در مقابل بیماری
*ایمنی طبیعی نسبت به سیفلیس وجود ندارد
*آلودگی انسان تدریجا سبب ایجاد مقاومت در مقابل تروپونما میگردد.
*امکان عدم مصونیت دراثر درمان سریع مرحله اول ودوم
*عفونت همزمان باویروس ایدزممکن است باعث کاهش پاسخ طبیعی میزبان نسبت به تروپونما گردد.
•8-میزان حمله ثانویه
•ابتلا30-50 درصد افراد در تماس با مبتلایان به سیفلیس اولیه وثانویه
•9-منابع،مخازن،نحوه انتقال ودوره قابلیت سرایت
•انسان تنها میزبان وتنها مخزن شناخته شده
•بقا دربیرون بدن ناچیز،انتقال بوسیله اشیا نادر     
•لازمه ابتلابه سیفلیس تماس مستقیم باضایعات عفونی می باشد البته به استثنای سیفلیس مادرزادی که طی آن بیماری ازمادر به جنین منتقل میشود.
•انتقال از طریق تلقیح اتفاقی میکروارگانیسم یا در اثرانتقال خون صورت میگیرد.
•تروپونماهای موجود در خون، تحت شرایط نگهداری درمراکز انتقال خون درعرض 24-48 ساعت حیات خود را ازدست میدهد
•راههای
انتقال: (1تماس مستقیم جنسی وغیرجنسی با ضایعات سیفلیسی مرحله اول ودوم؛

2) تلقیح اتفاقی میکروارگانیسم به بدن؛

3) انتقال خون مبتلایان به سیفلیس؛

4) انتقال ازمادر به جنین؛

5) انتقال بوسیله ی لوازم واشیا که بسیار نادر است.

پیشگیری و کنترل
•پیشگیری اولیه                                 •پیشگیری ثانویه
 
 
داروی انتخابی درمان پنی سیلین / درصورت مقاومت به این دارو از اریترومایسین یا تتراسیکلین مصونیت نمی دهد /واکسن ندارد    /  کنترل دقیق،بیمار یابی ودرمان موارد مبتلا
•کموپروفیلاکسی در سیفلیس
•سیفلیس بدون علایم بالینی حداقل به 3صورت قابل اجراست: (1طی دوره کمون سیفلیس اولیه (2طی دوره نهفته بعداز فروکش علایم اولیه وثانویه (3در زنان مبتلا به سیفلیس مرحله اول که شانکر در معرض دید ندارند.
•پیشگیری ثالثیه:
•درمان فلج عمومی ناشی از سیفلیس
•سوزاک در مردان باعث اورتریت قدامی میشود.

در زنان باعث اورتریت و اندوسرویسیت میشود.

عامل اتیولوژیک

-دیپلوکوک گرم منفی نایسریا گونورآ

عفونتهای اولیه ناشی از این باکتری عبارت است از:

پروکتیت ، فارنژیت ، کنژیکتویت ، ولوواژنیت و ...

•اپیدمیولوژی توصیفی

1-دوره نهفتگی ؛      در مردان حدودا 2-7 روزاست.

2-سیر طبیعی ؛   اولین نشانه ها بصورت ترشح چرکی مجرا یا سوزش ادراری یا هر دوتظاهر مینماید.

10% عفونت در مردان و 50%در زنان بدون علایم بالینی است.

سیر طبیعی در زنان به خوبی شناخته نشده است

- محل اولیه استقرار عفونت ، ناحیه آندوسرویکس است.

- احتمالامجرا و رکتوم از طریق تماس بعدی یا ترشحات آلوده واژن گرفتار می شوند.

موارد بالینی :  ممکن است به صورت افزایش ترشحات واژن ، سوزش ادراری ، تکرر ادرار، بی نظمی قاعدگی بروز نماید. در10-20 درصد زنان مبتلا به اندوسرویسیت گنوکوکی ممکن است سرانجام،بیماری التهابی داخل لگنی (PID) بروز نماید وگاهی به
عواقب وخیمی بینجامد.

•Gonorrhea Gram Stain
•3-انتشار جغرافیایی

الف ) وضعیت جهانی و منطقه ای بیماری

•شیوع بیماری درنقاط مختلف جهانیکسان نیست.
•برخورداری ازوفوربیشتر در کشورهای صنعتی
• در کشور آمریکا در سال 1981 تنها دو میلیون مورد سوزاک تأیید شده تحت درمان قرار
گرفته ودر سال 1983 نیزیک میلیون مورد جدید گزارش شد.
•به علتهای ناشناخته در ماه های تیر تا شهریور هر سال بیشتر از سایر مواقع است.

ب ) وضعیت بیماری در ایران

•مطالعه فراگیری صورت نگرفته 
•فراوانی موارد مقاوم به سفتریاکسیون و درمان
•5-تأثیر سن ، جنس وشغل و موقعیت اجتماعی
•بیشترین موارد در مردان 20-24 ساله و در زنان 18-24دیده میشود.
•در مردان بیشتر از زنان ( نسبت 10 به 1 در کشورهای در حال توسعه و 1.5 به 1 در
کشورهای صنعتی )بوده است که این اختلاف میتواند ناشی از بروز موارد بدون علامت
بالینی در زنان باشد.
•6-تأثیر عوامل مساعد کننده

- شیوع مرتبط با سن ، جنس ، وضع تأهل ، نحوه ی رفتار جنسی ، وضع اقتصادی-اجتماعی و فراوانی بی بند و باری های جنسی در جامعه است.

- در کشورهای صنعتی در غیر سفیدپوستان بیشتر از سفیدپوستان است.

- در افراد مجرد بیشتر از اشخاص متاهل است.

•7-میزان حمله ثانویه
•احتمال انتقال در یک تماس جنسی واحد از مونث به مذکر در حدود 18-25 درصد ذکر شده است.
• تماس جنسی  ←   اثر بالا

 

•احتمال انتقال عفونت از مذکر به مونث بیش از 60%می باشد.
•8-منابع و مخازن ، نحوه انتقال بیماری
•انسان تنها میزبان طبیعی گنوکوک است.
•بدلیل بدون علایم بودن در نیمی از زنان و یا کم بودن علایم ، مهمترین مخزن ، زنان آلوده ی بدون علامت به حساب می آیند.
•خطر انتقال:  
•تماس با مرد مبتلا 50-70 درصد خطر ابتلا برای زنان دارد.
•تماس با زن مبتلا 20 درصد خطر ابتلا برای مردان دارد

فارنژیت گنوکوکی:

•بیشتردر اثر مقاربت دهانی،با مردان مبتلا به سوزاک،عارض میگردد.
•از طریق همجنس بازان منتقل میگردد.
•انتقال از طریق مادر به نوزاد ودرحین زایمان نیز راه شایعی است.
•بدلیل از بین رفتن گنوکوکها در محیط خشک خارج انتقال توسط وسایل و لوازم آلوده نادر است.
•پیشگیری وکنترل
•پیشگیری اولیه

- پیشگیری در نوزادان ، بیماریابی و...

•پیشگیری ثانویه

- پیگیری درمان شدگان عفونتهای گنوکوکی

•پیشگیری ثالثیه

- مداخله ی جراحی و سایر اقدامات کنترلی

باتشکر از

خانم فاطمه کشاورز معتمدی 

/ 1 نظر / 24 بازدید
شبهای بارانی

سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی شاید امشب سوزش این زخمها را کم کنی آه باران ، من سراپای وجودم آتش است پس بزن باران ، بزن شاید تو خاموشم کنی سلام با شبهای بارانی منتظرم حضورت هستم اگر افتخار بدی و سر بزنی خوشحال میشم