برنامه ملی مبارزه با سل

هدف کلی برنامه ملی مبارزه با سل:
کاهش هر چه سریعتر شیوع سل در جامعه است تا آنجاکه این بیماری به عنوان یک مشکل بهداشتی جامعه مطرح نباشد.

Targets for global TB control

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS

"to have halted and begun to reverse incidence... by 2015"

   Implementation (DOTS)                   Target Year

  Case detection    70%  2005

    Treatment success    85%  2004/5


  Impact

  Prevalence           50%   2015

     Death                50%   2015

     Incidence                  <1 per million   2050

مقدمه :                                 

 بر طبق اهداف توسعه هزاره و برنامه جهانی مبارزه با سل :

 

جهان تا سال 2015 م می بایستی به توقف رشد بروز سل و از آن به بعد کاهش بروز ،نصف شدن شیوع و مرگ ناشی از سل و سپس در سال 2050 م به مرحله حذف سل (بروز کمتر از 1 مسلول درهر میلیون نفر) نا یل گردد. بیماری سل در حال حاضر یکی از نگرانیهای جدی و تهدید کننده سلامتی جامعه بشری بوده و بدلیل بروز مسائل جدید در این مورد، مبارزه با این بیماری باید در مرکز توجه رهبران بهداشتی ملتها و جوامع جهانی قرار گیرد. اگر چه اصول درمان سل از حدود 50سال قبل شناخته شده ودرمان کوتاه مدت بیش از 20 سال است که به کار میرود،اما بیماران مبتلا به سل هنوز در بسیاری از نقاط کشور تشخیص داده نشده و تحت درمان مناسب قرار نمی گیرند

دلایل اصلی افزایش بار جهانی سل

فقر و اختلاف شدید طبقاتی میان گروه های جمعیتی فقیر و غنی در جوامع مختلف؛ نه فقط در کشورهای در حال رشد بلکه حتی گروه های خاص در کشورهای پیشرفته غفلت از بیماری (بی کفایتی در تشخیص و درمان موارد بیماری)

تغییرات جمعیتی، همانند افزایش جمعیت جهان، تغییرات هرم سنی جمعیت بویژه مهاجرت ها و جابجایی های وسیع جمعیت در جهان / پوشش بهداشتی نا مناسب و ناکافی در کشورهای دچار بحران های شدید اقتصادی و نا آرامی های داخلی و نیز
گروههای آسیب پذیر در همه  کشورها /  تاثیر پاندمی ایدز

دلایل اصلی افزایش بار جهانی سل

سازمان جهانی بهداشت در مجمع سال 1991 ضمن اعلام بیماری سل بعنوان یک اورژانس جهانی، کاهش هر چه سریع تر میزان شیوع، مرگ و میر و به تبع آن میزان بروز سل را در لیست اهداف کلی خود و کشورها قرار داده، مانند دستیابی به حداقل %70 میزان بیماریابی و 85 % موفقیت درمان تا سال 2000 با معرفی DOTS به عنوان راهبرد این اهداف را بطور نسبی فراهم آورد ارکان اصلی DOTS دردسترس قراردادن خدمات تشخیصی ودرمانی رایگان در همه سطوح بهداشتی درمانی کشور اعمال سیاست مدیریتی قوی جهت مراقبت در اجرای  صحیح، موثر ، فراگیر و یکنواخت برنامه
مبارزه با سل در سراسر کشور مطالعه و ارزیابی نتایج درمانی بیماران جهت مشخص نمودن وضعیت موفقیت درمان و کشف بیماران موجود در جامعه بخصوص موارد مسری جدید و عود.

اجزای  DOTS

1. حمایت همه جانبه دولت

2. بیماریابی غیر فعال (پاسیو) از طریق آزمایش میکروسکوپی اسمیر خلط

3. درمان با رژیم دارویی کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم حداقل برای تمام بیماران با اسمیر خلط مثبت

4. تامین منظم نیازهای دارویی و آزمایشگاهی و تجهیزاتی

5. تثبیت نظام ثبت و گزارش دهی برای نظارت و ارزشیابی

 شواهد دال بر آنست که داتس بتنهایی در جهت نیل  به هدف حذف سل کارساز نیست .                               

دلایل عدم موفقیت DOTS

فقدان حمایت سیاسی،

کمبود و یا بکارگیری غیرموثر منابع مالی،

غفلت از توسعه منابع انسانی مورد نیاز،

ضعف سازمان دهی نظام بهداشتی و قابلیت های مدیریتی برنامه کنترل سل،

ضعف کیفیت و تأمین غیرمنظم داروهای ضد سل

فقر اطلاعاتی

تشخیص بموقع و درمان بموقع

 به تنهایی برای نیل به سطح بالایی از موفقیت درمانی کافی نیست.

راهکار پیشنهادی

آموزش و ایجاد مهارتهای لازم در هماهنگ کنندگان سل سراسر کشور، بطوریکه در کناراجرای مراحل تشخیصی و درمانی دو عنصر آموزش و حمایت نیز بعنوان عوامل اصلی نیل به تشخیص سل در مراحل ابتدایی آن و همچنین حصول سطح بالایی از موفقیت درمانی در نظر گرفته شوند و بدان همگی متعهد شوند.                            

DOTS II

استراتژی DOTS II یا Stop TB strategy  شکل گرفت.

اجزای جدید DOST II

پیگیری توسعه و ارتقاء کیفی راهبرد قبلی  DOTSشامل:

1. استراتژیهای هفتگانه زیر توسط سازمان بهداشت جهانی ا تخاذ شده است :

DOTS  Expansion-1

توسعه داتس ( با تاکید بر توانمند سازی آزمایشگاههای سل ، دخالت بیشتر بخشهای خصوصی در برنامه مبارزه با سل ، تشخیص و مدیریت سل در کودکان وزدودن فقر )

DOTS PLUS-2

مدیریت بهتر بیماران سل مقاوم به دارو

-3مدیریت بیماران HIVوTB 

4 – ابداع روشهای تشخیصی جدید در سل

5 – کشف داروهای جدید در درمان سل

6 – کشف واکسنهای جدید بر علیه سل

 7 – حمایت ، ارتباطات و بسیج اجتماعی

اهداف جهانی تعیین شده از سوی سازمان جهانی بهداشت برای برنامه کنترل سل
بهبودی کامل حداقل 85 % موارد جدید مبتلا به سل ریوی با اسمیر خلط   مثبت

کشف حداقل 70 % بیماران مبتلا به سل ریوی با اسمیر خلط مثبت واقعیت آنست که در صورت دستیابی به اهداف فوق تا سال 2005 دستیابی به هدف حذف سل تا سال 2050 امکانپذیر بود

 با توجه به اینکه فقط70 % بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت در سیستم بهداشتی تشخیص داده شده اند باید نسبت به ضرورت انجام برنامه های آموزشی سالانه در خصوص مراقبت بیماری سل از سطوح محیطی شامل بهورزان _ پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی- کارشناسان آزمایشگاه سل تاکید گردد و همچنین فرایند آزمایشگاه سل از لحاظ نحوه ارسال نمونه -کیفیت نمونه ها -تهیه اسمیر - رنگ آمیزی و چگونگی انتخاب و ارجاع افراد مشکوک به سل براساس میزانهای بروز تحت بررسی قرار گیرد.

/ 0 نظر / 188 بازدید