Health Station

Mohsen Heidari : The Epidemiology student at Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services

 
بهداشت عمومی (پزشکی پیشگیری ) Public Health
نویسنده : محسن حیدری - ساعت ۳:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
 

شاخه اساسی علوم بهداشتی است. دانش آموشختگان آن در جهت حفاظت، ارتقاء وبازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند. دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای ازعلوم، مهارتها  و اعتقاداتی باشند که در جهت توسعه وارتقاء سلامت جامعه تلاش نمایند.

 

رسالت:رسالت رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی آموزش وتربیت نیروهای آشنا، معتقد وعامل به مفاهیم ، مبانی وراهکارهای تامین ، حفظ وارتقاء سلامت برای جامعه ، خانواده  و فرد است.

چشم انداز(Vision): فراگیرندگان ضمن تبیت جایگاه خود در بخش بهداشت وآموزش بر اساس استانداردهای جهانی امکان جذب در بازار کار ورفع نیاز جامعه را ایجاد نمایند.

 

اهداف :

1) با آگاهی وعملکرد همسو با نیازهای محیط ، جامعه، خانواده وفرد وبا ارزیابی

2) از چگونگی اثر گذاری عوامل انسانی ، محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر چگونگی تامین ، حفظ وارتقاء سلامتی در سطوح مختلف آشنا باشند.

3) از چگونگی مداخله از طریق نیاز سنجی ها ، آموزش بهداشت ، کنترل اپیدمی ها ، مراقبت از چگونگی تغذیه وتغییر در شاخصهای سلامتی در سطح سلامت جامعه آگاهی داشته باشند.

 نقش ها:

- نقش آموزشی : آموزش به افراد تحت پوشش

- نقش پژوهشی : کمک به پژوهشهای کاربردی (HSR) در عرصه های بهداشتی کشور

- نقش مراقبتی : شرکت در برنامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در سطح کل جامعه مانند مراقبت از رشد وتکامل کودکان ، مراقبت از مادران باردار و... با عنایت به سطوح سه گانه  و پیشگیری

-نقش های اجرایی


 
 
 Clock And Date onLoad and onUnload Example

اوقات شرعی

شنبه, شهریور ۴, ۱۳91